جلسات مثنوی خوانی

این جلسات همراه با جلسات شاهنامه خوانی به همت مکتب موسیقی ایران زمین برگزار گردیده است و در حال تکمیل می باشد …